Sunday, April 22, 2012

Nama Sahabat Rasulullahصلى الله عليه وسلم

Saturday, September 30, 2006Senarai Nama Sahabat Nabi


1. Abbad bin Bishr


2. Abdullah bin Abbas


3. Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi


4. Abdullah bin Jahsh


5. Abdullah bin Mas'ud


6. Abdullah bin Sailam


7. Abdullah bin Umar


8. Abdullah bin Umm Maktum


9. Abdul Rahman bin Awf


10. Abu Ayyub Al-Ansari


11. Abu Dharr Al-Ghifari


12. Abu Musa Al-Ashari


13. Abu Hurairah


14. Abu Sufyan bin Al-Harith


15. Abu Ubaydah bin Al-Jarrah


16. Abu-d Dardaa


17. Abu-l Aas bin ar-Rabiah


18. Adiyy bin Hatim


19. Aishah binti Abi Bakar


20. Al-Baraa bin Malil Al-Ansari


21. Amr bin Al-Jamuh


22. An-Nuayman bin Amr


23. An-Numan bin Muqarrin


24. At-Tufayl bin Amr Ad-Dawsi


25. Asmaa binti Abu Bakar


26. Barakah


27. Fatimah binti Muhammad


28. Fayruz Ad-Daylami


29. Habib bin Zayd Al-Ansari


30. Hakim bin Hazm


31. Hudhayfah bin Al-Yaman


32. Ikrimah bin Abi Jahl


33. Jafar bin Abi Talib


34. Julaybib


35. Khabbab bin Al-Aratt


36. Muadh bin Jabal


37. Muhammad bin Maslamah


38. Musab bin Umayr


39. Nuaym bin Masud


40. Rabiah bin Kab


41. Ramlah binti Abu Sufyan


42. Rumaysa binti Milhan


43. Sad bin Abi Waqqas


44. Said bin Aamir Al-Jumahi


45. Said bin Zayd


46. Salim Mawla Abi Hudhayfah


47. Salman Al-Farsi


48. Suhayb Ar-Rumi


49. Suhayl bin Amr


50. Talhah bin Ubaydullah


51. Thabit bin Qays


52. Thumamah bin Uthal


53. Ubayy bin Kab


54. Umayr bin Sad Al-Ansari


55. Umayr bin Wahb


56. Umm Salamah


57. Uqbah bin Amir


58. Utbah bin Ghazwan


59. Zayd Al-Khayr


http://nur-addin.blogspot.com/2006/09/senarai-nama-sahabat-nabi.html
 

Dalam Islam, Sahabat Rasulullah S.A.W. (Arab الصحابه;) bermaksud mereka yang hidup semasa zaman baginda lalu mengenali dan menjadi rakan seperjuangan Nabi Muhammad s.a.w. semasa mengembangkan Islam. Sahabat Nabi yang terkenal:

1.Abbad ibn Bishr


2.Abdullah ibn Abbas


3.Abdullah ibn Amru


4.Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi


5.Abdullah ibn Jahsy


6.Abdullah ibn Mas'ud


7.Abdullah ibn Rawahah


8.Abdullah ibn Salam


9.Abdullah ibn Umar


10.Abdullah ibn Umm Maktum


11.Abdullah ibn Zubair


12.Abdur Rahman ibn Auf


13.Abu Ayyub al-Ansari


14.Abu Dzar al-Ghifari


15.Abu Musa Al-Asya'ari


16.Abu Hurairah


17.Abu Said Al-Khudri


18.Abu Sufyan ibn Al-Harits


19.Abu Ubaidah Al-Jarrah


20.Abu Darda'


21.Abul As ibn ar-Rabiah


22.Adi ibn Hatim


23.Ammar ibn Yasir


24.Amru Al-Ash


25.Amr ibn Jamuh


26.Anas ibn Malik al-Ansari


27.An-Nuayman bin Amr


28.At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi


29.Aqil ibn Abi Thalib


30.Asma binti Abu Bakar


31.Barakah


32.Bara' ibn Malik al-Ansari


33.Bilal bin Rabah


34.Fairuz Ad-Dailami


35.Habib ibn Zaid al-Ansari


36.Hanzalah ibn Abu Umayr


37.Hajar ibn Adi


38.Hakim ibn Hazm


39.Hamzah bin Abdul Muttalib


40.Harits ibn Abdul Muthalib


41.Huzaifah Al-Yamani


42.Ikrimah ibn Abu Jahal


43.Ja'afar ibn Abi Thalib


44.Julaibib


45.Khabbab ibn al-Aratt


46.Khalid bin al-Walid


47.Miqdad Al-Aswad


48.Muaz ibn Jabal


49.Muawiyah ibn Abu Sufyan


50.Muhammad ibn Maslamah


51.Mus'ab ibn Umair


52.Nu'man ibn Muqarrin


53.Nu'man ibn Basyir


54.Nuaim ibn Mas'ud


55.Rabiah bin Ka'ab


56.Ramlah binti Abu Sufyan


57.Rumaysa binti Milhan


58.Sa'ad ibn Abi Waqqas


59.Sa'ad bin Ubadah


60.Sa'ad ibn Muaz


61.Said ibn Amir al-Jumahi


62.Said ibn Zayd


63.Salim Maula Abi Huzaifah


64.Salman Al-Farisi


65.Suhaib Ar-Rumi


66.Suhail ibn Amr


67.Talhah ibn Ubaidillah


68.Thabit ibn Qais


69.Thumamah ibn Uthal


70.Ubaidah al-Harits


71.Ubay ibn Ka'ab


72.Umair ibn Sa'ad al-Ansari


73.Umair ibn Wahab


74.Ummu Salamah


75.Uqbah ibn Amir


76.Usamah ibn Zaid


77.Utbah ibn Ghazwan


78.Uwais Al-Qarni


79.Zayd ibn Khatab


80.Zaid ibn Harithah


81.Zaid ibn Thabit


82.Zubair ibn Awwam


Terdapat 3 syarat yang wajib yang perlu diambilkira sebelum seseorang itu layak digelar sebagai sahabat nabi iaitu, seseorang yang hidup di zaman baginda dan bersua muka atau mendengar suara baginda (kerana terdapat beberapa sahabat baginda yang buta). Kedua mereka yang beriman dengan baginda iaitu mereka yang percaya dengan kenabian baginda. Yang terakhir adalah mereka yang mati di dalam islam kerana terdapat beberapa orang yang hidup dan bersua dengan baginda serta beriman dengan baginda tetap murtad apabila kewafatan baginda.


http://ms.wikipedia.org/wiki/Sahabat_nabi
Saturday, January 28, 2012

Cara Berwudhuk bagi Jamaah Haji/Umrah

بسم الله الرحمن الرحيم

Rata-rata jamaah Haji atau Umrah kita yang mengambil mudah soal wudhuk terutama yang melibatkan perkara-perkara yang membatalkan wudhuk ketika Tawaf. Umum menyedari saat melakukan Tawaf kita berhadapan dengan suasana bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang sememangnya tidak dapat dielakkan.

Justeru, ada yang mengambil pendekatan mudah antaranya; mengatakan ianya dharurah, tak mengapa bersentuhan. Ada pula yang bertaklid akan mazhab-mazhab yang tidak membatalkan wudhuk bila bersentuhan dan ada yang ikut suasana orang sekeliling.

Guru hamba berpesan, tak perlu kita bertaklid mengikut mazhab lain, kerana Mazhab Syafie sendiri ada kaedah dan caranya.

Bagi kita yang bermazhab Syafie, sebenarnya ada jalan penyelesainnya mengikut mazhab kita sendiri. Memang Qaul Jadid yang mendominasi fatwa dalam Mazhab Syafie menghukumkan batal wudhuk bila bersentuhan lelaki perempuan yang bukan Muhrim.

Namun di sana, ada Qaul Qadim (lama) yang mana hukum bersentuhan tanpa syahwat adalah tidak batal. Justeru, kita kena 'ingat' mengikut fatwa Qaul Qadim untuk mengelakkan wudhuk kita tidak batal. Caranya ialah dengan kita juga berwudhuk mengkut fatwa atau pun cara Qaul Qadim.

Ada sedikit perbezaan antara cara wudhuk Qaul Jadid dan Qaul Qadim dalam soal wudhuk. Jadi, kita berwudhuk mengikut cara Qaul Qadim iaitu; semasa mula berwudhuk, hadirkan ingatan bahawa kita berwudhuk mengikut Qaul Qadim dengan cara;

1. Ingat; basuh tangan hingga ke pergelangan tangan adalah wajib (rukun)
2. Istinsyak dan Mudmadhah (masuk air ke hidung dan berkumur) juga wajib
3. Menyapu seluruh kepala (bukan sebahagian) ianya rukun dalam kedua-dua Qaul, tetapi Qadim seluruh kepala manakala Jadid pula mana-mana bahagian di kepala.
4. Yang lain (seterusnya) sama seperti biasa.

Maka selesailah permasalahan wudhuk terutama ketika dalam suasana  mengerjakan Tawaf. Bila kita berwudhuk mengikut cara Qaul Qadim di atas, maka masalah bersentuhan tanpa hadirnya syahwat tidak membatalkan wudhuk.

Paling tidak pun, yakni kalau kita tidak mahu mengambil wudhuk cara Qaul Qadim, ada juga pendapat yang LEMAH, yang mengatakan tidak batal wudhuk jika bersentuhan tanpa syahwat. Namun ianya pendapat yang sangat lemah. Lagi elok kalau kita berwudhuk ikut Qaul Qadim seperti di atas.

Semoga bermanfaat untuk kita bersama.

Wallahu a'lam.