Wednesday, November 9, 2011

Ada ilmu tapi masih lagi buat maksiat!!!!!

Ada ilmu tapi masih lagi buat maksiat!!!!!
Tercengang! Satu persoalan yang sering ditimbulkan kepada para ustaz atau penceramah setiap kali membincangkan soal maksiat dan dosa. Kenapa maksiat juga terkena ke atas insan-insan yang dikatakan berilmu. Kenapa dosa-dosa masih lagi bertandang dalam kehidupan sehariannya?

Makanya, bermacam-macam ulasan yang diberikan. Antaranya ialah ibadat solatnya belum sempurna. Taqwanya belum mantap. Aqidahnya masih goyah. Kealpaannya menguasai diri. Nafsunya memuncak ketika itu dan lain-lain lagi.

Kenapa seseorang yang berilmu (agama) namun masih lagi berpotensi dan selalu sahaja terjerumus ke lembah maksiat dan dosa?

Jawapannya, ilmu bukannya syarat total untuk seseorang itu terselamat dari sebarang dosa. Dan ilmu itu akan ditentukan oleh tahap iman yang dimiliki. Iman ilmu yakin tidak mampu menjauhi seseorang dari terlibat dengan maksiat. Iman ilmul yakin ialah seseorang itu hanya setakat tahu..ya setakat tahu, seperti dia tahu Allah sentiasa melihat, Allah menilai segala perbuatannya. Ketika dia tahu yang Allah mengetahui perbuataannya, langsung pula ia melakukan dosa..dalam masa yang sama dia juga tahu yang perbuatan ini dosa dan yang itu maksiat.

Inilah ilmul yakin. Ilmu yang tidak disertai dengan pandangan hati yang suci jilah, melalui Ainul Yakin. Ainul Yakin adalah tahap Iman pandangan hati suci jilah yang berasaskan musyahadah. Inilah tahap iman para abrar dan siddiqin. Iman tahap inilah yang akan menyekat seseorang dari melakukan dosa dan maksiat. Kalau bagai para Nabi dipanggil ‘maksum’ dan bagi para siddiqin pula ‘mahfuz’, yakni terpelihara dari melakukan dosa.

Inilah jawapan kepada persoalan di atas. Sesiapa sahaja berpotensi untuk melakukan dosa dan maksiat selagi imannya berada di tahap ilmul yakin. Tapi bagaimana untuk mencapai tahap iman ainul yakin? jawapannya ialah dengan cara membersih hati dari selain Allah. Tak lain ialah dengan cara bermujahadah melawan hawa nafsu. Oleh kerana nafsu ditemani syaitan dan disemarakkan dengan tipudaya ‘dunia’, seseorang perlu menjalani ‘jalan’ atau pun tariiqah untuk dia membuang segala perkara tersebut dari bersarang di hatinya. Selagi musuh-musuhnya itu masih berada dalam dirinya, ia akan mengotori jiwa dan sanubarinya yang mejadi punca kepada berlakunya pendurhakaan terhadap Allah.

Tak hairanlah kalau kita melihat, seorang yang berilmu, tapi masih lagi melakukan dosa. Ini kerana ilmunya itu tidak berdasarkan kebersihan dan kesucian hati yang bersifat rabbani. Ini disebabkan antaranya ia tidak melakukan mujahadatunnafsi dengan melazimi auradut tariqah (wirid-wirid tariqah) yang ditalaqqi dari syeikhul mursyid. Ia tidak berupaya mengetahui segala tipudaya nafsu, syaitan, dunia dan tidak tahu cara mengelakkan darinya kecuali dengan bimbingan para masyaikh.

Pendeknya sesseorang yang ingin bebas dari pengaruh nafsu dan syaitan yang menuntun dirinya ke arah maksiat mestilah membuang terus semua itu dari bersarang di lubuk hati sanubarinya. Sehingga hatinya kosong ‘anma siwallah’..barulah dia akan dimahfuzkan dari dosa dan maksiat. Apabila dia wusul kepada Allah, barulah ia hidup dalam musyahadah akan sifat Jamal Allah, sifat Kamal Allah, Sifat Jalal Allah…dia sebenar-benarnya telah makrifat akan Allah. Imannya sudah mencapai Haqqul Yakin…di saat ini, dosa baginya bukan lagi derhaka kepada Allah…tapi ‘lupa’ akan Allah menjadi satu dosa baginya. Bahkan ada sesetengah arifinabillah menganggap dirinya kufur andai sesaat sahaja dia lupakan Allah.

Nah! Saat ini, untuk apa lagi dia ingin lakukan sesuatu yang menderhaka akan tuannya. Lupa pun sudah dikira kufur. Dan anugerah ini dipandangnya adalah pemberian dari Allah Taala yang bila-bila masa sahaja Allah boleh sahaja menariknya kembali. Namun Allah sekali-kali tak akan mensia-siakan para ashfiyaanya.

Ayuhlah! Andai kata kita ingin selamat dari berbuat dosa dalam masa kita merasakan sudah banyak ilmu, ikutilah manhaj atau tariqah yang para atqiyaa telah pelopori jalan ini, yakni jalan menyuci batin anma siwallaaaaaaah! Inilah intipati ilmu yang semakin ditinggalkan oleh umat islam…Ilmu Tasawwuf.Tuesday, November 8, 2011

Mazhab-Mazhab Fiqih dan Pengertiannya

Istilah mazhab merupakan sighat isim makan dari fi'il madli yaitu Dzahaba. Dzahaba artinya pergi; oleh karena itu mazhab artinya: tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah: maslak, thariiqah dan sabiil, yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikian pengertian mazhab menurut bahasa.

Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah, "Sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya."

Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Biasanya mereka punya lembaga pendididikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri.

Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa, di mana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. Nanti para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab trsebut di negeri masing-masing.

Bila pengelilaan perguruan itu berjalan baik dan berhasil, biasanya akan mempengaruhi ragam mazhab penduduk suatu negeri. Di Mesir misalnya, mazhab As-Syafi'i di sana berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi, lalu punya banyak murid di antaranya dair Indonesia. Maka di kemudian hari, mazhab As-Syafi;i pun berkembang banyak di Indonesia.


Sekilas tentang 4 Mazhab


1. Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab Hanafi ialah: Nu'man bin Tsabit bin Zautha.Diahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i R.A. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu'man.

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama Ttabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar.

Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga mazhab Ahlur Ra'yi masa Tsabi'it Tabi'in.


Dasar-dasar Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok, yaitu: Al-Kitab, As Sunnah, Perkataan para Sahabat, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Ijma' dan Uruf.

Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut:a. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H)b. Zufar bin Hujail bin Qais al-Kufi (110-158 H)c. Muhammad bin Hasn bin Farqad as Syaibani (132-189 H)d. Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu Al-Kufi Maulana Al-Anshari (….-204 H).


Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon.

Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.


2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia.

Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah: Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93 M = 712 M di Madinah. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW.

Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri.

Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Imam Malik adalah imam (tokoh) negeri Hijaz, bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits.


Dasar-dasar Mazhab Maliki

Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok(dasar) yaitu:
* Nashshul Kitab

* Dzaahirul Kitab (umum)

* Dalilul Kitab (mafhum mukhalafah)

* Mafhum muwafaqah

* Tanbihul Kitab, terhadap illat

* Nash-nash Sunnah

* Dzahirus Sunnah

* Dalilus Sunnah

* Mafhum Sunnah

* Tanbihus Sunnah

* Ijma'

* Qiyas

* Amalu Ahlil Madinah

* Qaul Shahabi

* Istihsan

* Muraa'atul Khilaaf

* Saddud Dzaraa'i.


Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya

Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah:


1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.

2. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al-Utaqy.

3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi.

4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.

5. Asbagh bin Farj al-Umawi.

6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.

7. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari.Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah:

1. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al-Qurthubi.

2. Isa bin Dinar al-Andalusi.

3. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi.

4. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami.

5. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi.

6. Asad bin Furat.

7. Abdus Salam bin Said At Tanukhi.


Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Abdul Walid al-Baji

2. Abdul Hasan Al-Lakhami

3. Ibnu Rusyd Al-Kabir

4. Ibnu Rusyd Al-Hafiz

5. Ibnu 'Arabi

6. Ibnul Qasim bin Jizzi


Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki.

Awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.


3.Mazhab Syafi'i.

Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama.

Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Mekah. Imam Syafi'i sanggup hafal Al-Qur-an pada usia tujuh tahun. Setelah beliau hafal Al-Qur-an barulah mempelajari bahasa dan syi'ir; kemudian beliau mempelajari hadits dan fiqh.

Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam; berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah Qaul Qadim; yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah Qul Jadid; yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.

Keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan peletak batu pertama ilmu Ushul Fiqh dengan kitabnya Ar Risaalah. Dan kitabnya dalam bidang fiqh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah: Al-Um.


Dasar-dasar Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum sysra' adalah:
* Al-Kitab.

* Sunnah Mutawatirah.

* Al-Ijma'.

* Khabar Ahad.

* Al-Qiyas.

* Al-Istishab.Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain:
1. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi.

2. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keeempat.

3. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'farani al-Bagdadi.

4. Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi.

5. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Bagdadi.Adapun sahabat beliau dari Mesir:

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Misri.

2. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani al-Misri.

3. Rabi' bin Abdul Jabbar al-Muradi.

4. Harmalah bin Tahya bin Abdullah Attayibi

5. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al-Misri.

6. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.4. Mazhab Hambali.

Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafat tahun 241 H.

Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain: Siria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrsh. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab Musnadnya.


Dasar-dasar Mazhabnya.

Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah:
* Nash Al-Qur-an atau nash hadits.

* Fatwa sebagian Sahabat.

* Pendapat sebagian Sahabat.

* Hadits Mursal atau Hadits Doif.

* Qiyas.


Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya I'laamul Muwaaqi'in.


Pengembang-pengembang Mazhabnya

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut:


1. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Atsram; dia telah mengarang Assunan Fil Fiqhi 'Alaa Mazhabi Ahamd.

2. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil Hadis.

3. Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fiqhi.

Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Hambali, di antaranya:

1. Muwaquddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Mughni.

2. Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi pengarang Assyarhul Kabiir.

3. Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al-Fataawa.

4. Ibnul Qaiyim al-Jauziyah pengarang kitab I'laamul Muwaaqi'in dan Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar'iyyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali.


Daerah yang Menganut Mazhab Hambali.

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi.

Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Nukilan:http://doverwhite.blogspot.com

Sumber : Era Muslim


Nota : Pemerintah Saudi Arabia, walaupun dikatakan bermazhab Hanbali, namun yang menonjol ialah mereka lebih menerima pakai pandangan-pandangan Muhammad bin Abdil Wahhab yang dikenali sebagai pengaasas Wahhabi; yang mana fatwa-fatwa beliau berlainan dgn pegangan Imam-Imam Mazhab dan Ahlussunnah Waljamaah amnya. (ulasan editor)