Wednesday, March 28, 2012

Dosa dalam menuntut ilmu

Dosa dalam Menuntut Ilmu ...

Ramai yang menganggap, bila sudah berada dalam medan menuntut ilmu sudah terlaksana kewajipan sebagai seorang Muslim dalam menuntut ilmu. Inilah 'faham' sebahagian besar umat Islam. Dan ilmu itu pula difahami secara umum. Asalkan belajar, sudah dikira menuntut ilmu sebagaimana yang Allah wajibkan.


Selagi umat Islam  'faham' sebegini, selama itulah umat Islam berada dalam dosa walaupun zahirnya dia adalah seorang penuntut ilmu.


Menuntut ilmu samalah seperti kita mengambil makanan. Apakah 'semua' jenis makanan bisa saja kita makan? Apakah semua makanan perlu di makan sebanyak yang mungkin? Asalkan ianya bernama makanan, kita suap sahaja ke mulut walaupun saat itu badan butuhkan yang lain?


Kerana itu, dalam hal pemakanan ini, kita akan dapati pakar-pakar pemakanan akan memberikan kita 'hirarki' makanan yang mesti kita ikut demi menjaga kesihatan dan keselesaan tubuh badan. 


Ada makanan yang kita mesti ambil secara asasinya dalam bilangan yang banyak. Ada yang sederhana dan ada yang sedikit sahaja. Ada pula yang boleh diambil sesekali sahaja dan ada pula boleh sekerap yang boleh. Seandainya kita mengambil makanan ikut suka tanpa mengambil kira keperluan tubuh badan kita, makanan itu sekalipun ianya menambat selera kita...ia akan membinasakan diri sendiri. Lihat Piramid makanan di bawah;


 Demikianlah halnya dengan menuntut ilmu..di sana adanya ilmu yang mesti dipelajari dan dikuasai serta oleh setiap muslim. kalau ilmu ini tidak dipelajari, seorang muslim akan berdosa. Itulah ilmu-ilmu fardhu ain. Kalau makanan, ianya adalah makanan asasi untuk keperluan utama tubuh badan. Tanpa makanan ini tubuh akan lesu dan tidak bermaya...tanpa ilmu ini juga 'martabat' seorang muslim tidak sempurna.

Ini disebabkan ilmu-ilmu ini adalah ilmu untuk 'mengabdikan' diri kepada Allah s.w.t. Padanya ada makrifah, ibadah, tazkiyah khuluqiyyah. Apalah gunanya insan tanpa makrifah akan Khaliqnya, apalah gunanya insan tanpa 'ubudiyah' akan Tuhannya, apalah gunanya insan tanpa 'suci hati' dari mazmumah zahir dan batin. Justeru meninggalkan ilmu-ilmu fardhu ain menjadikan sesorang manusia tidak bernilai di sisi Allah.

Itu adalah asas dalam menuntut ilmu. Perlu difahami bahawa falsafah dan maqasid menuntut ilmu dalam Islam tidak sama sekali  boleh difahami melalui perspektif ilmu barat. Ianya amat berbeda sama sekali. Barat tidak ada 'peraturan' atau hirarki ilmu yang perlu diikuti.

Ilmu Menurut Para Ilmuwan Barat

Kata “Ilmu“ merupakan terjemahan dari “science”,menggunakan metode-metode yang secara etimologi  berasal dari bahasa latin “scinre” artinya “to know”. Dalam arti yang sempit science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif.

Sedang Ilmu menurut perspektif islam memiliki peran instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan Islam, tujuan ilmu disini sama denngan tujuan dari agama Islam, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
Manakala Metode memperolah ilmu menurut ilmuwan Barat pula tidak ada yang menggunakan intuisi dan wahyu, karena Ilmu dalam perspektif Barat tidak ada kaitannya dengan Agama, karena Agama dianggap tidak mendukung pertumbuhan ilmu dan cara berfikir ilmiah.
http://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/ilmu-menurut-perspektif-islam-dan-ilmuwan-barat/

Justeru andai kita memahami ilmu mengikut 'nilai' barat, tentu sekali kita akan tersesat dalam mencari ilmu. Kita tidak mengerti apa sebenarnya ilmu yang sepatutnya kita pelajari dan ilmu manakah yang letaknya di hirarki tertinggi, kedua tertinggi dan seterusnya.  Ilmu manakah yang boleh kita pelajari hanya sebagai sampingan sahaja.

Mari kita fahami Ilmu dalam Islam mengikut Hirarkinya;

1. Ilmu fardhu Ain : Yakni ilmu-ilmu yang didasari oleh Iman, Islam dan Ihsan, yang menjadi tonggak Agama. Ilmu-ilmu ini memfokuskan kepada;
  1. Makrifatullah dan berkaitan Rukun-rukun Iman yang lain.(Aqidah)
  2. Tatacara dan hukum hakam ibadah untuk mengabdikan diri kepada Allah. (Feqah)
  3. Ilmu menyucikan diri zahir dan batin. (Tasawwuf/Akhlak)

Tiga serangkai agama di atas wajib dipelajari mengikut kadar yang melayakkan seseorang itu kenal akan Allah, betul amal ibadahnya dan suci zahir batinya. Walaupun perbicaraan ketiga-tiga ilmu di atas adalah teramat luas, namun ulama telah menetapkan 'kadar' fardhu ain yang mesti kita mempelajarinya. Dan yang lebihnya dikategorikan sebagai ilmu fardhu Kifayah.

Inilah kedudukan hirarki pertama dalam proses menuntut ilmu. Meninggalkan ilmu-ilmu ini adalah berdosa. Apa lagi meninggalkan ilmu ini untuk menuntut ilmu-ilmu fardhu kifayah yang lain.

2. Ilmu fardhu Kifayah dari tiga tonggak ilmu di atas. Ilmu fardhu kifayah yang terlebih utama kita mempelajarinya sudah semestinya masih lagi dalam ruang lingkup ilmu wahyu itu sendiri. Ilmu yang dimaksudkan itu ialah kadar yang lebih dari ilmu Aqidah, Feqah dan Tasawwuf di atas. Bahkan ada ulama yang menyarankan agar kita lebih menumpukan kepada ilmu Tasawwuf, tidak merasa memadai dengan banyak mahupun sedikit.

Deemikianlah kedudukan hirarki ilmu yang kedua, yang perlu kita pelajari demi menghampirkan diri kepada Maha Pencipta.

3.Adapun hirarki ilmu ketiga yang merupakan keutamaan setiap muslim dalam menuntutnya ialah; ilmu-ilmu wahyu yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu Hadis, ilmu Nahu Soraf, Badi', Ma'aani, Bayan, usul fiqh, faraidh dan bermacam-macam lagi furu' ilmu dalam Islam yang juga merupakan ilmu-ilmu fardhu Kifayah Agama selepas hirarki kedua di atas.

4. Adapun hirarki keempat; adalah ilmu-ilmu untuk kemaslahatan dunia seperti sains, matematik, geografi, perubatan, pembinaan dan sebagainya yang tergolong dalam ilmu-ilmu yang bukan berasaskan agama atau wahyu.

Demikianlah kedudukan hirarki ilmu yang perlu difahami oleh umat Islam. Kita melihat para ulama terdahulu yang menguasai ilmu di hirarki keempat seperti ibnu Sina, Ibu Khaldun, Al Khawarizmi dan ramai lagi adalah para ulama yang sudah pun menguasai hirarki kedua dan ketiga. Sekalipun mereka mahir ilmu hirarki keempat, namun hirarki kedua dan ketiga mereka tetap mereka kuasai.

Berbeza dengan cerdik pandai yang ada pada hari ini. Mereka mahir ilmu hirarki keempat, namun jahil akan hirarki kedua dan ketiga, malah ada yang ketinggalan dalam ilmu Fardhu Ain yang merupakan hirarki ilmu yang pertama.

Inilah kesesatan dalam menuntut dan menguasai ilmu. KIta menyangka, kita telah laksanakan kewajipan menuntut ilmu, namun ilmu yang 'wajib' kita utamakan menjadi sampingan, manakala ilmu sampingan kita utamakan pula.

Sunday, March 25, 2012

Pegangan Ahlussunnah Waljamaah

I'tiqad Al-Asy'ari Adalah i'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah May 21, '07 11:19 PMSheikh Qadhi Tajuddin Abdul Wahab As-Subki r.a. menegaskan bahawa: "Kesemua ulama' mazhab Hanafi, Syafi'e, Maliki dan Hanbali r.a. bernaung di bawah aqidah yang satu, iaitu di bawah naungan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang beriman kepada Allah s.w.t. dengan jalan Sheikh Sunnah iaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari r.a.. Beliau menambah lagi dengan katanya: "Kesimpulannya, aqidah Al-Asy'ari ialah aqidah yang mengandungi aqidah Abu Ja''far At-Tohwi r.a. yang diterima dan dipersetujui oleh ulama' mazhab. (Mu'ad Al Ni'am wa Mubid Al-Niqam karangan Imam As-Subki).

Sheikh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani r.a., seorang sheikh mazhab Maliki di Masjidi Haram, Mekah menyatakan: "Ahli-ahli hadis terkemuka selepas Abu Hasan hingga ke zaman ini merupakan pengikut mazhab Al-Asya'irah. Kitb-kita tarikh (sejarah islam) dan tabaqat (biodata-biodata ulama') juga mengutarakan hal sedemikian.

Sheikh Muhammad Amin yang masyhur dengan gelaran Ibn Abidin Al-Hanafi r.a. berkata di dalam kitabnya Radd 'ala Al-Durr Al-Mukhtar bahawasanya: "ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyah".

Abu Abdullah Al-tolib ibn Hamdun Al-Maliki r.a. menulis di dalam hasyiah beliau mengenai Al-Asy'ari r.a.: "beliau merupakan orang yang pertama yang menumpukan penulisan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal jamaah, menyimpulkannya, dan mempertahankannya daripda sebarang keraguan dan kesamaran serta membatalkan dakwaan pembangkang (ahli bid'ah dalam masalah aqidah seperti mu'tazilah, mujassimah dan sebagainya).

Berkata Sayyid Murtadho Az-Zabidi r.a., dalam buku beliau ittihaf As-Saadah Al-Muttaqin (2/8): "Jika disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ia merujuk kepad golongan Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyah".

Sheikhna Ustaz Fuad dalam buku beliau "Wahhabisme dari Neraca Syarak" menjelaskan bahawa: "Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari r.a. dalam menegakkan fahamannya ialah, beliau mengutamakan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pertimbangan akal dan fikiran. Berbeza dengan kaum mu'tazilah yang mendasari fikiran mereka kepada akal dan falsafah dari Yunani di dalam membicarakan Ilmu Usuluddin.

"Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga berbeza dengan kaum Mujassimah (menyerupakan Tuhan dengan makhluk) yang hanya berpegang kepada zahir ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka menyatakan bahawa, Tuhan bertangan, berwajah, bertempat dengan duduk di atas Arasy dan sebagainya. Fahaman yang ditegakkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari r.a. merupakan fahaman yang diyakini dan dii'tiqadkan oleh Rasulullah s.a.w.. dan para sahabat" (m/s 205-206).

(Diringkas dan dirujuk dari buku Sheikhna Ust Fuad bin Kamaluddin Al-Rembaui Al-Maliki bertajuk: "Wahhabisme dari Neraca Syarak)

http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/141?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem#

Saturday, March 24, 2012

Kita lupa akhirat...

Kita sibuk....


Nasiblah...itu bahagian kita di dunia ini.

Apakah kesibukan kita seharian? Apakah kita disibukkan dengan urusan yang akan memberikan kita keuntungan di negeri akhirat? Atau kesibukan kita itu membuahkan penyesalan teramat sangat di sana nanti? Inilah persoalan yang perlu kita teliti dalam meniti sisa-sisa umur yang masih berbaki.

Ramai antara kita yang berada dalam ‘zon’ selesa dengan pelbagai kemewahan dan kenikmatan hidup sehingga tidak mahu lagi memikirkan akan ‘nasib’ di akhirat nanti. Segala kemewahan itu memang telah melekakan kita dan kita terus dalam kesibukan seharian yang entah mendatangkan kebaikan kita di sana atau sebaliknya.

Umur, itulah antara nikmat terbesar kurniaan Allah yang banyak kita persiakan. Saat, detik, jam, hari, bulan, tahun yang berlalu tidak pun terisi dengan perkara yang selayaknya kita diciptakan untuknya. Bukankah waktu itu adalah kehidupan? Dan bukankah matlamat hidup itu untuk memperhambakan diri kepada Allah? Inilah tujuan hakiki hidup ini. Inilah matlamat utama anugerah hayat yang hanya bersifat sementara ini.

Saban hari kita senantiasa dalam kesibukan. Kita ke hulu ke hilir mengejar bayang-bayang yang tidak pasti. Mengejar sesuatu yang tidak pernah memuaskan hati kita. Mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan nantinya. Mengejar sesuatu yang bersifat fana, musnah jua akhirnya. Tidak lain kesibukan kita adalah semata-mata kerana mengejar ‘dunia’. Banyak tenaga, usaha, buah fikiran dan lainya tercurah sepenuhnya untuk mengejar dunia yang sementara. Justeru, itulah nasib dan bahagian kita di dunia ini.

Apa yang kita sibuk sangat?

Martabat dan keadaan ‘sibuk’ seseorang adalah berdasarkan kepada ‘jauh dekatnya’ dia dengan penciptanya. Andai dia dekat dengan penciptanya, sibuknya adalah lebih kepada hal-hal berkaitan ‘taqarrub’ kepada sang pencipta. Andai dia jauh dengan khaliqnya, makanya kesibukannya pula adalah sebaliknya. Jauh dan semakin jauh dengan khaliqnya dan akan menyibukkan dirinya dengan yang tidak tahu hujung pangkalnya.

Nasiblah, kita tersibuk oleh kesibukan yang mana satu. Segalanya adalah ‘pilihan’ kita sendiri pada zahirnya, dan hakikatnya kita bimbang itulah habuan yang di’kurniakan’ untuk kita. Maka perbanyakan doa munajat moga Allah letakkan kita dalam golongan yang hanya sibuk keranaNya, dan bersyukurlah andai kita disibukkan dengan haal-hal ‘ibadah’ kepadaNya, moga kita tidak menjadi sebaliknya.
Kesibukkan yang menguntungkan!

Pertama..
Antara kita, ada yang hidup matinya adalah kerana berkhidmat untuk agama Allah. Meneruskan kesinambungan Risalah Agung yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang memegang amanah ‘warasah’ para anbiya Allah. Bermula semenjak awal usianya bertungkus lumus di medan ilmu turath Islam yang merupakan ‘tiang’ kepada Deenullah. Puluhan tahun ‘sibuk’ menguasai ilmu dari para ulama. Mencakupi ilmu syariat, hakikat, ilmu zahir dan batin, ilmu-ilmu alat untuk kepentingan ‘martabat’ ilmu Islam yang diwarisi zaman berzaman dari para ulama.

Sebaik ‘tamat’ mendalami segala bidang ilmu agama, seterusnya sibuk pula mentarbiah para santri dan ummah kepada agama Allah sehingga ke nafas yang terakhir. Tiada istilah pencen bagi mereka. Bayangkan! Betapa kesibukannya sepanjang usianya adalah semata-mata untuk agama Allah yang maha suci. Usianya habis terguna untuk Allah, meninggikan syiar dan martabat agamanya. Bertuahlah insan-insan yang bergelar ulama ini. Tidak ada tolok bandingnya ‘kesibukkan’ mereka ini. Golongan ini sukar untuk dicari dan ianya semakin pupus di akhir zaman. Apakah kita tergolong dalam orang-orang seperti ini?

Kedua...

Sibuknya adalah kerana mempeljari ilmu-ilmu agama. Sepanjang hayatnya sibuk dengan mengaji semata-mata kerana Allah Taala. Bukan bertarung kepandaian mahupun kepintaran mencapai gelaran pelajar cemerlang dan terbaik yang akan dimasyhurkan seantero negara.
Sekalipun tidak dimartabatkan sebagai ulama, namun cukuplah kesibukannya dalam medan ilmu agama untuk memperbaiki kejahilan diri. Memperbetulkan aqidah, amal ibadah, akhlak untuk hidup sebagai hamba Allah yangmemenuhi kriteria insan abid yang soleh.

Abid yang soleh hanya mampu dicapai dengan ilmu yang benar. Tanpa ilmu yang benar, segala amal yang dilalkukan adalah sia-sia sahaja. Apalah gunanya ibadah yang dilakukan hanya menjadi habaa’an mansura. Bertuahlah juga akan golongan ini. Apakah kita tersenarai di kalangan mereka?
Ketiga...
Usianya dihabiskan untuk berjuang di medan jihad, menentang kaum kuffar yang memerangi Islam. Mencari gelaran syuhada fi sabiillah. Menegakkan agama Allah. Membela golongan mustadh’afin yang menghadapi mustakbirin kafirin. Namun awas! Selain golongan ulama dan penuntut ilmu, medan jihad juga dipenuhi periuk api andai caranya tidak menepati sunnah. Juga bisa tertipu jika jihadnya itu terselit niat yang lain seperti mencari nama, mengejar kuasa semata-mata dan bergaduh sesama Islam setelah memiliki kuasa. Apa yang berlaku di bumi Afganistan adalah menjelaskan akan hakikat ini.

Semasa tekun berjihad, masing-masing bersatu menentang kuffar, dan di sana datang nasrullah, namun bila saja mencapai kemenangan, kuasa pula yang menjadi rebutan. Akhirnya amalan jihad yang dilakukan sebelum ini hancur dek perebutan kuasa itu.Namun, andainya keikhlasan dalam jihad adalah semata-mata kerana Allah, maka langkah bertuahnya para mujahid agama ini. Apakah kita semua ada bahagian dalam medan jiad fi sabilillah?

Ada yang sibuk dalam jihad ekenomi, ini tak termasuk dalam ertikata jihad yang disarankan dalam Al Quran. Berapa ramai yang kononya berjihad ekonomi, namun tidak pun ‘murah tangan’ membantu meningkatkan syiar Islam. Ekonominya hanya untuk diri sendiri. Inilah kita!

Keempat...

Khidmatnya, buah fikirannya, masanya, harta bendanya ditumpukan kepada kerja-kerja kebajikan untuk maslahat ummah. Murah tangannya membantu insan-insan yang memerlukan. Derma, sedekah apatah lagi zakat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Institusi agama/ilmu dibantu. Badan-badan kebajikan tidak dilupakan. Anak-anak yatim diberi perhatian...mereka para dermawan persis sayyidina Abi Bakar, Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Kekayaan mereka adalah tertumpah kepada agama Allah. Apakah kita di kalangan mereka?

Kelima..

Hidupnya semacam tidak dihargai kerana kedaifannya. Namun kemelaratannya itu tidak pun ditukar dengan ibadah kepada Allah. Fakirnya hanya di luar, tetapi di batinnya kaya. Dia juga ‘sibuk’ mencari sesuap nasi, namun hanya cukup untuk keperluannya. Dia tidak meminta-minta. Tidak menagih simpati. Segalanya diterima dengan ridha hati. Sekalipun ‘terhina’ kerana keda’ifan, namun ‘mulia’ di sisi Allah.

Si fakir yang hatinya bergantung penuh kepada Allah. Melihat hidup ini hanya kesenangan yang penuh tipudaya. Lisan dan hatinya basah dgn zikrullah. Golongan sebegini mudah ditarbiah oleh Mursyid. Mursyid senang dengan kehidupan mereka. Mereka senang dibentuk dek hati dan jiwa mereka sudah ‘kenal’ akan dunia ini.

Tak susah bagi mereka membuang nafsu cinta dunia kerana mereka hanya memiliki yang selayaknya kadar untuk hidup, hidup untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, bahkan da di kalangan mereka terdiri dari para ‘waliyullah’, walaupun tidak semua si fakir itu wali. Alangkah indahnya si fakir yang hatinya disibukkan bersama Allah. Adakah kita kenal insan sebegini?

Keenam...

Satu lagi kesibukan yang sudah tidak wujud lagi sekarang ini ialah, Pemimpin yang adil yang berdiri di atas yang haq.. Pimpinan yang ada hanyalah pimpinan yang tidak ikhlas bahkan banyak mencari kepentingan diri, puak dan penyokong sendiri. Pemimpin yang ada kini adalah pemimpin untuk golongan tertentu sahaja, bukan untuk ummah keseluruhannya. Cumanya kita sedang menanti kemunculan Imamul Mahdi Al Muntazar yang akan mengembalikan dan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah sekian lama ianya gersang.Demikianlah hal-hal kesibukan yang bersifat menguntungkan si pelakunya di akhirat nanti.

Apa pun rumusannya kita kembali kepada Surah Al Asr.

Adapun yang tidak termasuk ke dalam golongan di atas dikhuatiri sibuk dengan perkara-perkara yang akan menimpakan penyesalan di akhirat nanti. Secara ringkas, antaranya;

1. Bijak pandai yang berkecimpung dalam bidang agama, namun menggunakan kedudukannya itu untuk merebut kesenangan dan kemewaahan hidup dunia. Berjawatan tetap, bergaji besar, hidup serba mewah. Golongan agamawan yang tidak pun ada ciri-ciri ulama akhirat. Pakainnya tak ubah seperti pakaian smart pelakon dan korporat barat. Lengkap bertali leher dan berkod. Sibuk bertugas kononya demi agama, memegang jawatan yang menghasilkan pulangan lumayan. Membentangkan kertas kerja merata tempat, namun kertas sahaja yang berkerja, namun diri sendiri dilupai, tidak ditarbiah dengan amalan-amalan rohani. Dari merekalah lahirnya pandangan-pandangan yang menyalahi ulama-ulama muktabar.

2. Golongan agama yang sibuk dengan tugas sebaliknya. Yang tidak pada dengan title ustaz yang disandangnya. Aktif dalam politik, mahir dalam sukan, sibuk dalam perniagaan, bisness. Tak nampak pada mereka tanda-tanda seorang ahli agama. Bahkan amalan sunnah langsung ditinggalkan dan banyak bergaul dengan orang-orang fasiq dan jahil. Merasa cukup dengan ilmu yang ada. Tidak mendampingi dengan majlis para Ulama Akhirat. Merekalah pencemar martabat ‘ahli agama’ pada padangan masyarakat. Alangkah celakanya kita ini?

3. Golongan Pelajar yang hanya ‘pentingkan’ ilmu diniawi semata-mata. Belajar hanyalah untuk mengejar ‘A’ dan cemerlang sahaja. Ianya turut menyerang pelajar-pelajar agama yang belajar ilmu agama hanya untuk tujuan lulus peperiksaan sahaja. Menghafaz bukan main, tetapi bila habis periksa, habis ‘nota-nota’ agama dibuang bersepah di kaki lima. Apa lagi ilmu-ilmu yang dikejar hanya ilmu fardhu kifayah dunia. Manakala ilmu fardhu ain disia-siakan, ilmu fardhu kifayah Agama ditinggalkan. Mereka ingat mereka berada di medan ilmu yang diredhai Allah. Namun hakikatnya mereka hanya mengundang murka Allah kerana mengutamakan ilmu yang hanya berguna untuk dunia dengan meninggalkan terus ilmu-ilmu akhirat. Usia habis begitu sahaja dengan menuntut ilmu yang sia-sia. Sia-sia bukan kerana ilmu itu, tetapi sia-sia kerana mengsia-siakan ilmu akhirat.

4. Golongan ahli dunia; pemuzik, penyanyi, pelakon, pelawak, pelapor, usahawan atau bisnesman yang alpa akan tugas dan tanggungjawab terhadap agama dan ummah, ahli sukan, pemimpin, politikus, penjawat-penjawat jawatan yang hanya berlegar memenuhi tembolok nafsu mengejar kemewahan hidup, tanpa memikirkan jalan-jalan akhirat serta lari dari kehidupan beragama. Lupa akan akhirat. Lupa akan amalan agama. Hidup penuh berfoya-foya mengejar nama dan harta dunia. Mereka tidak pun berdampingan dengan para ulama malah tidak mengenali para ulama. Hidup adalah semata-mata untuk dunia. Sibuk untuk hal-hal dunia! Alangkah ruginya kita di akhirat nanti andai kita tergolong dalam golongan ini.

5. Kaki-kaki maksiat yang memang hidup mereka adalah satu kerugian andai tidak bertaubat nasuha.

6. Golongan yang sibuk 'memperkatakan' orang lain, menyalahkan orang lain, memburuk-burukkan orang lain, menfitnah orang lain, menghina orang lain, memperlekehkan orang lain...mendakwa kebaikan hanya berada di pihaknya sahaja, orang lain semuanya salah dan tak betul...alangkah celakanya jika kita tergolong dalam golongan ini.

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta senantiasa berpesan kepada kebenaran dan berpesan dengan kesabaran”

Moga Allah selamatkan kita semua, serta memasukkan kita dalam golongan yang sibuknya untuk akhirat. Allahumma salimna wal muslimin ajma’in.

Tuesday, March 6, 2012

Siapa Imam Jaafar Al Barzanji?

Sayyid Ja'far Al-Barzanji

Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid 'Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Junjungan Nabi s.a.w. dari keluarga Saadah al-Barzanji yang masyhur berasal dari Barzanj di Iraq. Beliau dilahirkan di Kota Madinah al-Munawwarah pada tahun 1126H.

Segala usul Sayyid Ja'far semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amal, keutamaan dan kesholehan. Habib Prof. Dr. Muhammad bin 'Alwi bin 'Abbas al-Maliki (jika ada orang berbangga-bangga dengan gelar Dr.nya dalam bidang hadits, maka aku nyatakan bahawa al-Habib Muhammad al-Maliki ini juga telah meraih gelar Dukturahnya dalam bidang hadits pada usianya 25 tahun dari Harvard dan Oxfordnya dunia Islam iaitu Universiti al-Azhar asy-Syarif, oleh itu jika kamu berbangga-bangga dengan kesarjanaan versi dukturah ini, maka simpanlah dulu Dr. kamu tu dalam poket) dalam "Haul Ihtifaal bi dzikra al-Mawlid an-Nabawi asy-Syarif" menulis pada halaman 99 :-

Al-'Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja'far bin Hasan bin 'Abdul Karim al-Barzanji adalah MUFTI ASY-SYAFI`IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Telah berlaku perselisihan tentang tarikh kewafatannya, di mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177H. Imam az-Zubaidi dalam "al-Mu'jam al-Mukhtash" menulis bahawa beliau wafat tahun1184H, di mana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majlis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia.

Beliau adalah pengarang kitab mawlid yang masyhur dan terkenal dengan nama "Mawlid al-Barzanji". Sebahagian ulama menyatakan bahawa nama karangannya tersebut sebagai "I'qdul Jawhar fi mawlid an-Nabiyyil Azhar". Mawlid karangan beliau ini adalah di antara kitab mawlid yang paling tersohor dan paling luas tersebar ke pelosok negeri 'Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan ramai kalangan 'Arab dan 'Ajam yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah. Kandungannya merupakan khulaashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah lahir baginda, perutusan baginda sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga kewafatan baginda................

Kitab "Mawlid al-Barzanji" ini telah disyarahkan oleh al-'Allaamah al-Faqih asy-Syaikh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba`ilisy yang wafat tahun 1299H dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan "al-Qawl al-Munji 'ala Mawlid al-Barzanji" yang telah banyak kali diulang cetaknya di Mesir.

Ikhwah lihat, bagaimana Habib Muhammad menyatakan bahawa Sayyid Ja'far adalah seorang 'allaamah, seorang muhaddits lagi musnid yang menjadi sanad dan sandaran umat. Jadi bagaimana kita tergamak membuka mulut kita dan menggerakkan lidah kita yang tidak bertulang untuk mencemoh dan merendah-rendahkan pribadi seperti Sayyid Ja'far, Mufti Syafi`iyyah di Kota Madinah. Allahu ... Allah.

Sebagaimana dinyatakan oleh Buya al-Maliki di atas, mawlid Sidi Ja'far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama kenamaan umat ini.

Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad 'Ilyisy al-Maaliki al-'Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari yang mengarang kitab "al-Qawl al-Munji 'ala Mawlid al-Barzanji". Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan Thoriqah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) dan wafat pada tahun 1299H (1882M). Beliau bukanlah calang-calang ulama pula, ketinggian ilmunya dapat dilihat dalam kitab-kitab karangannya yang bernilai tinggi, antaranya : "Hidaayatul Muriid li 'Aqiidati Ahlit Tauhiid", "Syarah al-'Aqaa-idul Kubra lis Sanusi", "Haasyiah 'ala Syarhish Shoghir lid-Dardiir", "Minhul Jaliil 'ala Mukhtashar Khaliil" dan "Hidaayatus Saalik ila Aqrabil Masaalik fi Furu`il Fiqhil Maaliki".

Selain Syaikh Ba`ilisy, ulama kita kelahiran Banten, Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang produktif dengan banyak karangannya.

Sayyidul 'Ulama-il Hijaz,

an-Nawawi ats-Tsani,

Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi "Mawlid al-Barzanji" dan karangannya itu dinamakannya "Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud".

Manakala, seorang keturunan Sayyid Ja'far al-Barzanji yang mempunyai nama yang sama dengan beliau, iaitu Sayyid Ja'far bin Sayyid Isma`il bin Sayyid Zainal 'Abidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja'far al-Barzanji, telah juga menulis syarah bagi "Mawlid al-Barzanji" tersebut yang dinamakannya "al-Kawkabul Anwar 'ala 'Iqdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar".

Sayyid Ja'far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah.

Karangan-karangan beliau antaranya:

1. "Syawaahidul Ghufraan 'ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan",
2. "Mashaabiihul Ghurar 'ala Jaliyal Kadar"
3. "Taajul Ibtihaaj 'ala Dhau-il Wahhaaj fi Israa` wal Mi'raaj".

Beliau juga telah menulis sebuah manaqib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid Ja'far al-Barzanji dengan jodol "ar-Raudhul A'thar fi Manaqib as-Sayyid Ja'far".


Latar Belakang Pendidikannya

Beliau dibesarkan di bawah didikan dan asuhan ayahandanya. Beliau mempelajari al Quran daripada Syeikh Ismail al Yamani radiyaLlahu 'anhu. Kemudian mempelajari ilmu tajwid daripada syeikh Yusuf al Sa'idi radiyaLLahu 'anhu dan Syeikh Syams al din al Misri radiyaLlahu 'anhu. Di antara guru-gurunya di Madinah ialah :

1. Sayyid Abdul Karim Haidar al Barzanji radiyaLlahu 'anhu
2. Sayyid Yusuf al Kurdi radiyaLLahu 'anhu
3. Sayyid 'AtiyyatuLlah al Hindi radiyaLlahu 'anhu

Setelah itu, beliau mendalami ilmunya dengan ulama' yang berada di Makkah dan menetap di sana selama 5 tahun. Di antara guru-gurunya di Makkah ialah :

1. Syeikh 'AtaiLlah ibn Ahmad al Azhari
2. Syeikh Abdul Wahhab al Tontowi al Ahmadi
3. Syeikh Ahmad al Asybuli dan lain-lain lagi.

Oleh kerana kepakarannya yang tinggi di dalam persada ilmu, beliau telah diijazahkan dengan sanad-sanad ilmu oleh masyaikh pada zamannya. Di antara guru-gurunya yang pernah menganugerahkan sanad kepadanya ialah :

1. Syeikh Muhammad Tayyib al Fasi
2. Sayyid Ahmad al Tobari
3. Syeikh Muhammad ibn Hasan al 'Ujaimi
4. Sayyid Mustafa al Bakari
5. Syeikh AbduLlah al Syubrawi al Misri


Beliau telah belajar daripada mereka pelbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu saraf, nahu. mantiq, ma'ani, bayan, adab, fiqh, usul fiqh, faraidh, matematik, hadith, mustalah hadith, tafsir, dakwah, kejuruteraan, arudh, kalam, bahasa, sirah, qiraat, suluk, tasawwuf dan sebagainya.

Apa yang berlaku pada zaman mutakhir ini, sesetengah ahli masyarakat melemparkan tuduhan bahawa beliau bukan seorang ilmuwan Islam. Anggapan yang tidak berasas ini, menyebabkan kitab maulid karangannya yang selama ini diterimapakai di dalam Majlis Sambutan Maulid Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam di kebanyakan negara Islam dituduh mengandungi banyak perkara khurafat dan bertentangan dengan Al Quran dan Hadith.

Oleh kerana itu, untuk meneutralkan tanggapan negatif ini, adalah wajar diketengahkan sanad beliau yang menghubungkan ilmunya dengan dua buah kitab hadith yang muktabar; al Bukhari dan Muslim sehingga kepada RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam bagi membuka mata dan meyakinkan kita bahawa pengarang Kitab Maulid Barzanji yang kita baca selama ini bukanlah calang-calang ulama.Sanad Jami' Al Sahih Imam Bukhari

Sayyid Ja'far al Barzanji belajar daripada,

1. Syeikh Muhammad Tayyib al Fasi, belajar daripada
2. Syeikh Ibrahim al Dir'i, belajar daripada
3. Syeikhah Fatimah binti SyukriLLah al Uthmaniyyah, bonda nendanya Sayyid Muhammad ibn Abdur Rasul, belajar daripada
4. Al Syams Muhammad ibn Ahmad al Ramli, belajar daripada
5. Syeikh al Islam al Qadhi Zakaria ibn Muhammad al Ansari, belajar daripada
6. al Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani, belajar daripada
7. Syeikh Ibrahim ibn Ahmad al Tanukhi, belajar daripada
8. Syeikh Abi al Abbas Ahmad ibn Abi Talib al Hajjar al Dimasyqi, belajar daripada
9. al Siraj al Husain al Mubarak al Zaibidi, belajar daripada
10. Abdil awwal ibn Isa al Harawi, belajar daripada
11. Abdir Rahman ibn Muzaffar al Dawudi, belajar daripada
12. Abi Muhammad AbduLLah ibn Hamawih al Sarkhasi, belajar daripada
13. Syeikh Abdi AbdiLlah Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al Farabri, belajar daripadaPengumpulnya, Amirul Mukminin al Imam al Hafiz al Hujjah Abu AbdiLLah Muhammad ibn Ismail al Bukhari.

Sanad Sohih Muslim

Sayyid Ja'far al Barzanji, belajar daripada

1. Syeikh AbduLlah al Syubrawi al Misri, daripada
2. Syeikh Muhammad Zurqani ibn Abdul Baqi al Maliki al Azhari, daripada
3. Al Hafiz Muhammad ibn 'Ala' al Babili, daripada
4. Syeikh Abi al Naja Salim ibn Muhammad al Sanhuri, daripada
5. Al Najm Muhammad ibn Ahmad al Ghaiti, daripada
6. Syeikh al Islam Zakaria ibn Muhammad al Ansari, daripada
7. Abi al Nu'aim Ridhwan ibn Muhammad, daripada
8. Syeikh Abi Tahir Muhammad ibn Muhammad, daripada
9. Abi al Faraj Abdur Rahman ibn Abdul Hamid al Maqdisi, daripada
10. Syeikh Abi al Abbas Ahmad ibn Abdud Daim al Nablusi, daripada
11. Syeikh Muhammad ibn Ali al Harani, daripada
12. Faqih al Haram Muhammad ibn al Fadhl al Farawi, daripada
13. Syeikh Abi al Husain Abdul Ghafir ibn Muhammad al Farisi, daripada
14. Abi Ahmad Muhammad ibn Isa al Jaludi, daripada
15. Syeikh Abi Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan al Zahid, daripadaPengumpulnya al Imam al Hujjah Muslim ibn al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi.

Kepakarannya di dalam bidang keilmuwan telah menarik ramai orang datang menemuinya untuk mempelajari ilmu. Beliau mengikuti dan menyelami jalan ahli tasawwuf dan meninggalkan kerehatan dan tidur lebih dari 20 tahun sehingga beliau mempunyai kemahiran di dalam ilmu naqli (berasaskan al Quran dan Sunnah) dan aqli. Beliau pernah mengambil tariqat daripada Sayyid 'AtiyatuLlah al Hindi dan Sayyid Mustafa al Bakari.

Beliau telah mengarang banyak kitab yang menakjubkan dan bermanfaat. Di antaranya ialah kitab Maulid Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam yang tidak pernah ditulis oleh pengarang sebelumnya yang dinamakan dengan 'Iqd al Jauhar fi Maulid al Nabi al Azhar sallaLlahu 'alaihi wasallam.Hubungan Sosial

Beliau juga mempunyai kredibiliti yang tinggi dalam masyarakat sehingga dilantik sebagai Mufti Mazhab Syafie radiyaLLahu 'anhu di al Madinah al Munawwarah. Beliau memegang jawatan tersebut sehingga kewafatannya dan dianugerahkan dengan kebesaran yang tinggi sehingga kata-katanya diperkenankan dan dilaksanakan oleh raja-raja dan pemerintah-pemerintah di Haramain (Makkah dan Madinah), Mesir, Syam, Rom dan sebagainya.

Kata-katanya juga diterimapakai oleh Jemaah Menteri Kerajaan Uthmaniyyah dan pembesar-pembesar negara tersebut. Suaranya tersebar seperti burung yang berterbangan di seluruh pelusuk dunia hingga hampir tiada sesiapa yang tidak mengenalinya. Karyanya tersebar luas dan kelebihan kitabnya tiada tolok bandingnya pada zamannya.Akhlaknya

Beliau mempunyai akhlak yang mulia, bersifat tawadhu', hati yang bersih, cepat memaafkan orang lain dan tidak mengabaikan hak orang lain. Beliau merupakan keturunan dari keluarga RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam dan di kalangan ketua yang menjadi tempat rujukan keturunan Baginda sallaLlahu 'alaihi wasallam pada zamannya. Beliau juga merupakan seorang yang zuhud, wara', berpegang dengan al Quran dan Sunnah, banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mengorbankan harta dan jiwa untuk melakukan kebaikan serta banyak bersedekah sehingga dikenali sebagai seorang dermawan.

Beliau juga mempunyai karamah yang dizahirkan oleh ALlah subahanahu wa Ta'ala. Di antaranya, beliau pernah dipanggil dari tempat solatnya pada Hari Jumaat menaiki mimbar RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam. Pada masa tersebut, sedang berlaku kemarau yang panjang. Maka orang bertawassul dengannya supaya diturunkan hujan. Dengan kehendak ALlah subahanahu wa Ta'ala, maka hujan pun turun dengan lebatnya dan tanah yang kering kontang menjadi subur. Ramai di kalangan ulama' yang memujinya sebagaimana yang dirakamkan di dalam syair gubahan mereka. Di antaranya :

سقى الفاروق بالعباس قدما

و نحن بجعفر غيثا سقينا
وسيلنا إمام العارفينا

"Dahulu sayyiduna Umar RadiyaLlahu 'anhu pernah bertawassul meminta hujan dengan Sayyiduna al Abbas radiyaLLahu 'anhu, dan kini kami bertawassul dengan Ja'far radiyaLlahu 'anhu, maka diturunkan hujan kepada kami"


Khalifah Umar ibn al Khattab radiyaLlahu 'anhu sepertimana yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim daripada Anas radiyaLlahu 'anhu pernah bertawassul dengan bapa saudara Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam, iaitu Abbas ibn Abdul Muttalib ketika berlaku musim kemarau. Umar RadiyaLlahu 'anhu berdoa :

Quoteاللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاسقنا, قال : فيسقون


Ya ALlah! Sesungguhnya apabila kami menghadapi kemarau, kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi kami (Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam) maka Engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang ini, kami bertawassul kepada Engkau dengan bapa saudara Nabi Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam, maka turunkanlah hujan jepada kami." Anas radiyaLlahu 'anhu menyebut, "Maka hujan pun diturunkan ke atas mereka."


Berbalik kepada Sidi Ja'far al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu, akhlak dan taqwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau sedang menyampaikan khutbah Jumaatnya, seseorang telah meminta beliau beristisqa` memohon hujan. Maka dalam khutbahnya itu beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Junjungan Nabi s.a.w. dahulu. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:-سقى الفروق بالعباس قدما * و نحن بجعفر غيثا سقينا

فذاك و سيلة لهم و هذا * وسيلتنا إمام العارفينا


Dahulu al-Faruuq dengan al-'Abbas beristisqa` memohon hujan

Dan kami dengan Ja'far pula beristisqa` memohon hujan

Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan

Dan ini wasilah kami seorang Imam yang 'aarifin

Sidi Ja'far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`, sebelah bawah maqam nenda-nenda beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s.a.w. Allahu ... Allah. Bertuah sungguh Sayyid Ja'far. Karangannya membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat rindukan Junjungan Nabi s.a.w. Setiap kali karangannya dibaca, pasti sholawat dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.a.w. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia keturunan Adnan. Allahu ... Allah.

اللهم اغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية

سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته و منتماه

و حقق له الفوز بقربك و الرجاء و الأمنية

و اجعل مع المقربين مقيله و سكناه

و استرله عيبه و عجزه و حصره و عيه

و كاتبها و قارئها و من اصاخ إليه سمعه و اصغاه


Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata

Sayyidina Ja'far kepada Barzanj ternisbah dirinya

Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya

Juga kabul segala harapan dan cita-cita

Jadikanlah dia bersama muqarrabin berkediaman dalam syurga

Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya

Segala kekurangan dan kekeliruannya

Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga

Bagi penulis, pembaca serta pendengarnya

Kegigihan beliau menuntut ilmu:


Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Quran dari Syeikh Ismail Al-Yamani, dan belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syeikh Yusof As-So’iedi dan Syeikh Syamsuddin Al-Misri.


Antara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat:-

- Syed Abdul Karim Haidar Al-Barzanji

- Syeikh Yusuf Al-Kurdi

- Syed Athiyatullah Al-Hindi.


Beliau kemudiannya berhijrah dan menetap di Mekah selama lima tahun. Di sana beliau telah belajar daripada ulamak-ulamak terkenal, antaranya:-


- Syeikh Athaallah ibn Ahmad Al-Azhari

- Syeikh Abdul Wahab At-Thanthowi Al-Ahmadi

- Syeikh Ahmad Al-Asybuli

Beliau juga telah diijazahkan oleh sebahagian ulama’, antaranya:-

- Syeikh Muhammad At-Thoyib Al-Fasi

- Syed Muhammad At-Thobari

- Syeikh Muhammad ibn Hasan Al-A’jimi

- Syed Musthofa Al-Bakri

- Syeikh Abdullah As-Syubrawi Al-Misri


Ilmu yang dikuasai :

Syed Ja’far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antaranya: Shoraf, Nahu, Manthiq, Ma’ani, Bayan, Adab, Fiqh, Usul Fiqh, Faraidh, Hisab, Usuluddin, Hadis, Usul Hadis, Tafsir, Hikmah, Handasah, A’rudh, Kalam, Lughah, Sirah, Qiraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam, Rijal, Mustholah...

Karangan beliau:


- البر العاجل بإجابة الشيخ محمد غافل

- جالية الكدر بأسماء أصحاب سيد الملائك والبشر

- جالية الكرب بأسماء سيد العجم والعرب في أسماء البدريين والأحديين

- الجني الداني في مناقب الشيخ عبد القادر

- الروض المعطار فيما يحدي السيد محمد من الأشعار

- الشقائق الأترجية في مناقب الأشراف البرزنجية

- الطوالع الأسعدية من المطالع المشرقية

- العرين لأسماء الصحابة البدريين

- فتح الرحمن على أجوبة السيد رمضان

- الفيض اللطيف بإجابة نائب الشرع الشريف

- النفح الفرجي في فتح جته جي في التاريخ

- نهوض الليث لجواب أبي الغيث

- عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر صلى الله عليه وسلم

(kitab maulid yang dikenali dengan Maulid Barzanji)

Kemasyhuran beliau:

Beliau telah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah, serta menteri-menteri Kerajaan Uthmaniah. Tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau keseluruh pelusuk dunia Islam, sehinggakan beliau dikenali ramai. Karangan-karangan beliau telah diterima dan dipuji oleh ulama’-ulama’ sezaman denganya sehingga tersebarnya tulisan beliau dikalangan penuntut ilmu.Sifat-sifat beliau:

Mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, wara’, banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan s pemurah,...

Dari riwayat hidup Syed Ja’far Al-Barzanji di atas, jelas kepada kita bahawa beliau bukannya calang-calang orang seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Bahkan beliau menjawat jawatan Mufti Madinah Munawwarah sekian lama yang menunjukkan kepada kita ketinggian ilmu beliau dan kesolehan beliau.

Harapan penulis agar kita tidak terburu-buru mengutuk dan merendahkan ulama’-ulama’ Islam. Walaupun kita tidak bersetuju pada sesetengah perkara yang khilafiah, janganlah kita terus menghentam dan membidaahkan lawan kita. Selagi mana perkara tersebut ijtihadiah, contohnya pada menghukumkan hadis atau beramal dengannya, sepatutnya kita mengikut kaedah fiqh (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)- Ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain. Semoga segala yang baik daripada tulisan ini dapat diambil manfaatnya, dan jika ada kesilapan, sama-samalah kita perbetulkannya.Rujukan:

1. Al-Kawakib Al-Anwar syarh Al-Maulid An-Nabawi, karangan Syed Ja’far ibn Al-Barzanji (keturunan Syed Ja’far Al-Barzanji pengarang Maulid), wafat pada tahun 1317 H bersamaan 1899 M, tahqiq Nada Farj Darwisy, disemak oleh Institut Pengkajian Akademik Universiti Azhar, cetakan Markaz ibn Al-Athar litthurath, muka surat 647-650.

2. Kasyfuz Zunun ‘an Asami Al-Kutub wal Funun, karangan Haji Khalifah, cetakan 1999 M Darul Fikr, Beirut, bab jim ‘ja’far’, jilid 5, muka surat 211.

3. Al-Asybah wan Nazhair, Jaluddin As-Suyuthy, cetakan ketiga 2005 M Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, jilid 2, muka surat 225.

Dicatat oleh syeikh di 9:34 PTG

Label: Tokoh

http://syeikh-husna.blogspot.com/2011/02/syeikh-jafar-al-barzanji-sohibul-maulid.html?showComment=1331096744381#c3100387771480777398